กรมอนามัย

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ใช้หลัก 3C (COVID Free Environment, COVID Free Personnel และ COVID Free Customer) เพื่อช่วยยกระดับ การบริการทางด้านทันตกรรม ในสถานบริการ สร้างความมั่นใจ ลดความเสี่ยง และแพร่กระจาย ของเชื้อไวรัสโควิด-19 บาคาร่า

พร้อมเชิญชวนคนไทย ให้เข้ารับบริการทันตกรรม ในสถานบริการของรัฐ โดยไม่คิดค่าบริการ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

เมื่อวันพุธ ที่ 20 ตุลาคม 2564 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ได้ร่วมเป็นประธาน ในพิธีการเปิดโครงการ “คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า” เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2564 ในวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี ณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เนื่องในวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย และเป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า ของปวงชนชาวไทย และกระตุ้นให้ประชาชน เห็นความสำคัญ ของการดูแลสุขภาพช่องปากตนเอง

โดยเข้ารับการตรวจสุขภาพช่องปาก ทันตบุคลากร อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง แต่เนื่องด้วย สถานการณ์ในปัจจุบัน การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้การทำหัตถการทางทันตกรรม เช่น อุดฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด มีการฟุ้งกระจาย ของละอองฝอย (aerosol) เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ

กรมอนามัย

จึงส่งผลทำให้ประชาชน เข้ารับการรักษา ทางทันตกรรมลดน้อยลง ไปจากเดิม ซึ่งจากผลการสำรวจ พฤติกรรมทางสุขภาพช่องปาก ของบุคคลทั่ว ๆ ไป ทางด้านการเข้ารับบริการ ทางทันตกรรม ผ่านแอปพลิเคชัน H4U ปรากฏว่า

เมื่อช่วงปี 2563

– กลุ่มวัยทำงาน ได้เข้ารับบริการ ร้อยละ 52.2
– วัยผู้สูงอายุ เข้ารับบริการ ร้อยละ 42.4

แต่ในช่วงปี 2564

– กลุ่มวัยทำงาน เข้ารับบริการลดลง เหลือร้อยละ 33.7
– วัยผู้สูงอายุ เข้ารับบริการลดลง เหลือร้อยละ 36.5

​“ในขณะนี้ สถานประกอบกิจการ กิจกรรมต่าง ๆ ได้เริ่มมีการผ่อนคลายบ้างแล้ว รวมทั้งการให้บริการ ทางทันตกรรม จากสถานบริการ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ต่าง ๆ ที่ยังคงขอความร่วมมือ จากทุกภาคส่วน เพื่อช่วยยกระดับความปลอดภัย สำหรับองค์กร (COVID Free Setting) เน้น 3 ด้าน คือ

1. COVID Free Environment สิ่งแวดล้อมปลอดภัย
2. COVID Free Personnel พนักงานปลอดภัย
3. COVID Free Customer ผู้ใช้บริการปลอดภัย

โดยเฉพาะมาตรการ การทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วม พื้นที่รอรับบริการ จุดชำระค่าบริการ ห้องน้ำ และ เครื่องเอกซเรย์ (X-ray machine) ทุก 1-2 ชั่วโมง หรือหลังมีผู้ใช้บริการทุกครั้ง จัดให้หน่วยบริการ มีระบบจองคิว นัดหมาย ล่วงหน้า เพื่อลดความแออัด ของผู้ใช้บริการ พื้นที่ให้การรักษา มีการระบายอากาศที่ดี และเพียงพอ

และมีการแยกเป็นสัดส่วน กับพื้นที่พักรอที่ชัดเจน กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ ให้เปิดประตู หน้าต่าง ก่อนและหลัง ให้บริการ อย่างน้อย 30 นาที และเปิดระหว่างวัน ทุก 2 ชั่วโมง เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที และทันตบุคลากรทุกคน ต้องได้รับการฉีดวัคซีน ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด อธิบดีกรมอนามัย ได้กล่าว

​ด้านทันตแพทย์หญิง ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ที่จะเข้ารับบริการ ทางทันตกรรม ตามสถานพยาบาลต่าง ๆ ควรคัดกรองความเสี่ยง ก่อนที่จะเข้ารับบริการ ด้วยแอปพลิเคชัน “ไทยเซฟไทย” และปฏิบัติมาตรการ UP-DMHTA อย่างเคร่งครัด

หากอยู่ในพื้นที่ ที่มีการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสสูง ควรแสดงผลการฉีดวัคซีน ครบตามเกณฑ์ หรือมีหลักฐาน ประวัติการติดเชื้อ อยู่ในช่วง 1-3 เดือน และแนะนำให้มีการตรวจคัดกรองด้วย ATK ก่อนเข้ารับบริการ และสำหรับวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2564

กระทรวงสาธารณสุขได้จัดให้มีบริการทันตกรรมแก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าบริการ เป็นประจำทุกปี ในสถานบริการของรัฐทั่วประเทศเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

พร้อมทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สื่อสารความรู้การดูแลสุขภาพ ช่องปากแก่ประชาชน เพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพช่องปากตนเอง อันจะส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามมา

วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

กรมอนามัย

วันที่ 21 ตุลาคม ของทุก ๆ ปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า พระผู้อยู่ในความทรงจำของประชาชนชาวไทย หลังจากที่ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติ อนุมัติให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ”

กระทรวงสาธารณสุข และมูลนิธิ พอ.สว. ได้ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธาน ของพระองค์ สมเด็จย่า ในการจัดกิจกรรม ทันตสาธารณสุขแห่งชาติ รณรงค์ทางทันตสาธารณสุข เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันที่ 21 ตุลาคม

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จย่า ทรงพระเมตตา อยากให้ประชาชน มีสุขภาพฟันที่ดีและแข็งแรง จึงทรงก่อตั้งหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขึ้น หรือเรียกชื่อย่อ ๆ ว่า “พอ.สว”

เพื่อให้การรักษาพยาบาล แก่ประชาชน ในถิ่นทุรกันดาร โดยพระองค์เป็นนายิกากิตติมศักดิ์ พระองค์ทรงสนพระทัย ในเรื่องของบริการ ด้านทันตกรรม เป็นพิเศษ โดยได้ทรงกำชับไว้ว่า

“จะต้องมีทันตแพทย์ เข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านทุกครั้ง เนื่องจากคนไข้ ในท้องถิ่นทุรกันดาร เมื่อมีโรคเกี่ยวกับสุขภาพฟัน จะต้องทนทุกข์ทรมาน เป็นอย่างมาก และไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ดังนั้น จึงต้องให้มีหน่วยงานทันตแพทย์ เข้าไปช่วยโดยด่วน” ทันตบุคลากร จึงเป็นส่วนหนึ่ง ของทีมอาสาสมัคร ของหน่วยแพทย์ พอ.สว. ตั้งแต่ปี 2512 เป็นต้นมา

By cook

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *