การตลาด

การตลาด มีหน้าที่ บทบาทสำคัญ ต่อการพัฒนา คุณภาพของชีวิต และ ยกระดับ ความเป็นอยู่ ของคน ในสังคม เพิ่มมากขึ้น ทำให้ เกิดการ พึ่งพาอาศัย กันอย่างเป็นระบบ ในสังคมมนุษย์ แต่ละคนนั้น สามารถ ประกอบ อาชีพ ที่มีความถนัด และ ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ของแต่คน ได้อย่างเต็มกำลัง ความสามารถ

และ การตลาด ย่อมมีบทบาท ที่สำคัญ อย่างใหญ่หลวง ต่อความเจริญเติบโต และ การพัฒนาการ ทางเศรษฐกิจ ของประเทศ เนื่องจาก การตลาด เป็นตัวการ ที่ช่วยกระตุ้น ให้เกิดการวิจัย และ การพัฒนา หาสิ่งแปลกใหม่ มาสนองต่อ ความต้องการ ของตลาด และ สังคม รับทำ marketing

ทำให้ ผู้บริโภค มีโอกาส เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ ที่ต้องการ ได้อย่างหลายทาง และ ผลิตภัณฑ์ ที่สามารถ ตอบสนอง ต่อความต้องการ สร้างความพึงพอใจ ให้กับผู้บริโภค จึงมีผล ทำให้เกิด การจ้างงาน เกิดรายได้ กับแรงงาน และ ธุรกิจ

ทำให้เหล่าประชาชน มีกำลัง การซื้อ และ สามารถสนอง ความต้องการ ในการบริโภค ซึ่ง ทำให้ มาตรฐาน การครองชีพ ของบุคคล ในสังคม มีระดับสูงขึ้น และ มีคุณภาพชีวิต ที่ดีเพิ่มมากขึ้น ความสำคัญ ของการตลาด อาจกล่าวได้ดังนี้

1. การตลาด เป็นเครื่องมือ ที่ช่วยทำให้ ก่อเกิดการแลกเปลี่ยน การดำเนินการตลาด ของธุรกิจ จะทำให้ ผู้ผลิต กับ ผู้บริโภค เข้ามาใกล้ ๆ กัน และ สร้างความพึงพอใจ ให้กับ ผู้บริโภค ด้วยการนำเสนอ ผลิตภัณฑ์ ที่ตรงต่อ ความต้องการ ของผู้บริโภค จนทำให้ เกิดการ แลกเปลี่ยน ในระดับผู้ซื้อ และ ผู้ขาย

เกิดความพึงพอใจ การตลาด ยังไม่ได้เป็นเพียง เครื่องมือ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยน เท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือ ที่สร้างความพึงพอใจ ให้กับ ผู้บริโภค อย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้บริโภค เกิดความซื่อสัตย์ ภักดี ต่อผลิตภัณฑ์ ทำให้ผู้บริโภค กลับมาใช้ หรือ มีการซื้อซ้ำ เมื่อมีความต้องการ

2. การตลาดนั้น เป็นตัว เชื่อมโยงความสัมพันธ์ ระหว่าง เจ้าของผลิตภัณฑ์ กับผู้บริโภค การดำเนินการ ทางการตลาด ทำให้เจ้าของผลิตภัณฑ์นั้น สามารถตอบสนอง และ สร้างความ พึงพอใจ ให้กับผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี ด้วยการเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ ให้สอดคล้องกับ สถานภาพ ของผู้บริโภค ด้วยการจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ ในปริมาณ ในเวลา สถานที่ ที่ผู้บริโภคต้องการ

การตลาด

ราคา ที่ผู้บริโภค มีกำลังการซื้อ และ โอนความเป็นเจ้าของได้ การเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ ระหว่าง เจ้าของผลิตภัณฑ์ กับ ผู้บริโภค นอกจาก จะดำเนินการ ในหน้า ทางการตลาด ให้เกิดการเชื่อมโยง สัมพันธ์กัน ในเรื่องดังกล่าว สิ่งที่สำคัญ จะต้องกระทำ อีกประการหนึ่ง ก็คือ การสร้างการรับรู้ ให้กับผู้บริโภค ในกิจกรรม ดังกล่าว

3. การตลาดนั้น เป็นตัวผลักดัน ทำให้ มีการพัฒนา ปรับปรุง ผลิตภัณฑ์ ด้วยแนวคิด ของการตลาด มุ่งสนองความต้องการ และ เสริมสร้าง ความพึงพอใจ ให้กับ ผู้บริโภค และ รับผิดชอบ ต่อสังคม ผลักดันให้ ต้องพัฒนา ปรับปรุง ผลิตภัณฑ์ ให้ตรงต่อ ความต้องการ และ สร้างความพึงพอใจ ให้กับผู้บริโภค

ตลอดจน การจูงใจ ผู้บริโภค ด้วยการนำเสนอ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อยู่อย่างสม่ำเสมอ และ การตลาด ระบบการตลาดเสรี ซึ่ง มีการแข่งขัน กันเป็นอย่างมาก ในการสร้าง ความพึงพอใจ และ จูงใจ ผู้บริโภค จึงยิ่งเป็นแรงผลักดัน ทำให้มีการ พัฒนา ปรับปรุง ผลิตภัณฑ์ เพื่อการแข่งขัน ในตลาดเสรี

4. การตลาดเป็น กลไก ในการเสริมสร้าง ระบบเศรษฐกิจ ด้วยการ ก่อให้เกิด การบริโภค และ การพึ่งพากัน อย่างเป็นระบบ มีความเชื่อมโยง สัมพันธ์กับ
ระบบเศรษฐกิจ ทั้ง ระบบการสร้างความต้องการ และ การสนอง ต่อความต้องการ ในการบริโภค

ผลิตภัณฑ์ ทำให้ ก่อเกิด การไหลเวียน ในระบบของ เศรษฐกิจ คือ เกิดการจ้างงาน เกิดรายได้ เกิดการบริโภค และ เกิดการใช้แรงงาน ซึ่ง จะมีการพึ่งพา ซึ่งกันและกัน มีการเชื่อมโยง ไหลเวียน ตามลำดับ อย่างเป็นระบบ จะทำให้ การดำรงชีวิต ของเหล่าผู้คนในสังคม อยู่ในระดับ ที่มีการกินดีอยู่ดี มีความเป็นอยู่ อย่างเป็นสุข โดยทั่ว ๆ กัน

การตลาด

ความสำคัญ ของการตลาด

ความสำคัญ ของการตลาด อาจมีการจำแนก ให้เห็นได้อย่างชัดเจน มากยิ่งขึ้น โดยพิจารณาจาก การตลาด มีความสำคัญ ต่อสังคม และ บุคคลดังนี้

1. ยกระดับ มาตรฐาน ความเป็นอยู่ ของคนในสังคม ให้สูงขึ้น
2. ทำให้ พฤติกรรม อุปนิสัย ความเชื่อ ค่านิยม และ ลักษณะการดำรงชีวิต ของบุคคล ในสังคม เปลี่ยนไป
3. เกิดอาชีพต่าง ๆ แก่คนในสังคม ที่เพิ่มมากขึ้น

นอกจาก ความสำคัญ ต่อบุคคล และ สังคมแล้ว การตลาด ยังมีความสำคัญ ต่อระบบเศรษฐกิจ โดยตรง ดังนี้

1. ช่วยให้รายได้ ของประชากร สูงขึ้น
2. ทำให้เกิด การหมุนเวียน ของปัจจัย การผลิต
3. ช่วยในการ เสริมสร้าง ความต้องการ ในสินค้า และ บริการ
4. ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และ การพัฒนา ของเศรษฐกิจ
5. ให้เกิดการค้าระหว่างประเทศ

กลยุทธ์ส่วนประกอบการตลาด (Marketing mix strategv)

การตลาด

ส่วนประกอบ ของการตลาด หมายถึง กลุ่มเครื่องมือ การตลาด ซึ่ง ธุรกิจ จะใช้ร่วมกัน เพื่อให้บรรลุแก่ วัตถุประสงค์ ของทางการตลาด ในตลาดกลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ การตลาด 4 ประการ ได่แก่

1. กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (Product) ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งที่นำไปเสนอ กับการตลาด เพื่อสร้างความสนใจ (attcntion) / ความอยากได้ (Acquistion) / การใช้ (Using) หรือ การบริโภค (Consumtion)

ที่สามารถ ตอบสนอง ต่อความต้องการ ของผู้คนในยุคปัจจุบัน ทำให้นักการตลาด จึงกำหนด กลยุทธ์ ผลิตภัณฑ์ ด้านต่าง ๆ คือ

– ขนาด รูปร่างลักษณะ และ คุณสมบัติ อะไรบ้าง ที่ผลิตภัณฑ์ควรมี
– ลักษณะการบริการ ที่สำคัญ คืออะไร
– การรับประกัน และ โปรแกรม การให้บริการ อะไรบ้าง ที่ควรจัดให้
– ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ประกอบที่เกี่ยวข้อง คืออะไร

2. กลยุทธ์ด้าน ราคา (Price strategy) ราคา หมายถึง สิ่งที่บุคคลจ่าย สำหรับ สิ่งที่จะได้มา ซึ่ง แสดงถึง ในรูปของเงิน นักการตลาด ต้องตัดสินใจในราคา

ขั้นตอนการตลาดออนไลน์

ลักษณะของ ความแตกต่าง ของผลิตภัณฑ์ การตอบสนองต่อ ความพึงพอใจ ของผู้บริโภค มูลค่าที่ส่งมอบ ให้กับลูกค้า ต้องมีค่า ที่มากกว่าต้นทุน (Cost) หรือ ราคา (Price) ผู้บริโภค จะตัดสินใจซื้อ ก็ต่อเมื่อ มูลค่า มากกว่า ราคาสินค้า

3. กลยุทธ์ การจัดจำหน่าย (Place or distribution strategy) การจัดจำหน่าย หมายถึง การเลือก และ การใช้ผู้เชี่ยวชาญ ทางการตลาด ประกอบไปด้วย คนกลาง / บริษัทขนส่ง และ บริษัทเก็บรักษาสินค้า

โดยสร้าง อรรถประโยชน์ ทางด้านเวลา สถานที่ ความเป็นเจ้าของ เพื่อให้การเคลื่อนย้าย ผลิตภัณฑ์ หรือ จากองค์กร ไปยังตลาด การจัดจำหน่าย ได้รับ อิทธิพล จากพฤติกรรม ผู้บริโภค ดังนี้

– ความจำเป็น ของบริษัท ที่จะทำการควบคุม กิจกรรมต่าง
– ลักษณะโครงสร้าง การจัดจำหน่าย เพื่อการค้าปลีก อะไรบ้าง ที่ควรใช้ในการเสนอขาย ผลิตภัณฑ์

4. กลยุทธ์ ทางการส่งเสริม การตลาด (Promotion strategy) การส่งเสริม การตลาด หมายถึง การติดต่อสื่อสาร ระหว่างผู้ขาย และ ผู้ซื้อ เพื่อสร้างทัศนคติ และ พฤติกรรมการซื้อ ได้แก่

– การโฆษณา
– การประชาสัมพันธ์
– การขายโดยพนักงานขาย
– การส่งเสริมการขาย
– การตลาดทางตรง

การตลาด

ส่วนประสมทางการตลาด

ส่วนประสม ทางการตลาด (Marketing Mix) คือ เครื่องมือ หรือ ปัจจัย ทางการตลาด ที่ควบคุมได้ ที่ธุรกิจ ต้องใช้ร่วมกัน เพื่อตอบสนอง ความต้องการ และ สร้างความพึงพอใจ แก่กลุ่มลูกค้า เป้าหมาย หรือ เพื่อกระตุ้น ทำให้ กลุ่มลูกค้า เป้าหมาย เกิดความต้องการ ในสินค้า และ บริการของตนเอง ประกอบไปด้วย ส่วนประกอบ 4 ประการ หรือ 4P’s คือ

1. ผลิตภัณฑ์ (Product)
2. ราคา (Price)
3. สถานที่จำหน่าย (Place)
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion)

การโฆษณา (Advertising)

การโฆษณา คือ การนำเสนอ ขายสินค้า บริการ หรือ ความคิด โดยการใช้สื่อ เพื่อให้ เข้าถึง ลูกค้า จํานวนมากได้ ในเวลา ที่รวดเร็ว สื่อโฆษณา ที่สําคัญ ประกอบไปด้วย โทรทัศน์ / วิทยุหนังสือพิมพ์ / นิตยสาร และ ป้ายโฆษณา

By cook

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *